מחשבת ישראל לתלמידי להחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי